Sdílejte chiptron.cz na sociálních sítíchRSS feeds

nakomin.com: Súťaž v lezení robotov na komín - I. místo - 3000€Tisk

CIELE SÚŤAŽE:
Navrhnúť a zostrojiť robota schopného vyliezť na komín (komínový rebrík) v areáli CASSOVAR BUSIESS CENTER na Žriedlovej 13 v Košiciach.
Rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností študentov stredných a vysokých škôl v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia procesov.
Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou.
Podporiť iniciatívu pedagógov v rámci technického vzdelávania, súťaží, zaujímavých projektov atď.
Dať príležitosť všetkým, ktorí si chcú zasúťažiť, otestovať svoje schopnosti.

PODMIENKY ÚČASTI
Účastníci by mali mať od 16 do 100 rokov.
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny
Súťaž sa realizuje v troch kategóriách:
Kategória I - Študenti stredných škôl
Kategória II - Študenti vysokých škôl, firmy, nezávislé tímy (široká verejnosť)
Prihlášky možno podať v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Každý súťažiaci, ktorý odošle prihlasovací formulár, sa zároveň zaväzuje udeliť organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže bezodplatne súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora a spoluorganizátora v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko (obec), telefónne číslo, e-mail, na účely uskutočnenia tejto súťaže, identifikácie výhercu a na marketingové účely, v súlade s ust. § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na neurčitú dobu a účastník je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

CENY
I. Miesto €3 000
Pre výhercu každej kategórie
II. Miesto €2 000
Pre výhercu každej kategórie
III. Miesto €1 000
Pre výhercu každej kategórie

Viac na http://nakomin.com/sk

http://www.mikrozone.sk/news.php?extend.936.6

Upozornění

Administrátor těchto stránek ani autor článků neručí za správnost a funkčnost zde uvedených materiálů.
Administrátor těchto stránek se zříká jakékoli odpovědnosti za případné ublížení na zdraví či poškození nebo zničení majetku v důsledku elektrického proudu, chybnosti schémat nebo i teoretické výuky. Je zakázané používat zařízení, která jsou v rozporu s právními předpisy ČR či EU.
Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.
Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ.
9,934,471 návštěv